Whistleblowing | Industrial air extraction and filtration - CIPRES FILTR BRNO

Whistleblowing

Tento systém slouží k oznámení neetického, protiprávního jednání. V případě, že jste se stali svědky takového jednání můžete nám jeho prostřednictvím bezpečně posílat oznámení. Oznamovací systém je určen pro zaměstnance a pro spolupracující osoby.

Oznámení lze učinit osobně, písemně nebo elektronicky.

Oznámení podaná prostřednictvím našeho oznamovacího systému jsou projednávána důvěrně, nemusíte se tedy obávat o prozrazení vaší identity. Prosíme vás ale o uvedení vašeho skutečného jména a pracovní pozice. Osobní údaje, které obsahuje Vaše oznámení, budou zpracovávány v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů. Žádné osobní údaje, které nejsou pro oznámení relevantní, neuvádějte. Zaručujeme vám maximální diskrétnost po celou dobu řešení oznámení. Oznamovateli náleží ochrana dle Zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů. Vaši totožnost nesdělíme bez Vašeho souhlasu třetí osobě. V případech, kdy to zákon vyžaduje, musíme Vaši totožnost sdělit orgánům veřejné moci. O všem Vás budeme předem informovat.

Podávejte oznámení pouze tehdy, máte-li oprávněný důvod se domnívat, že jsou informace pravdivé. Podání vědomě nepravdivého oznámení představuje přestupek a mohou z něj být vyvozeny důsledky v pracovní rovině nebo požadována náhrada škody. Na vědomě nepravdivé oznámení se nevztahuje zákonná ochrana. Při oznámení buďte co nejvíce konkrétní, podrobně popište osoby, situaci. Pokud můžete, nahrajte i přílohy. Ke každému oznámení bude přidělen ověřovací kód. Ten si bezpečně uložte, jeho pomocí můžete zaslat další informace k případu, komunikovat s příslušnou osobou nebo sledovat postup vyřizování případu.

O přijetí oznámení Vás budeme informovat do sedmi dnů. Do třiceti dnů Vám sdělíme, jak bylo Vaše oznámení vyřízeno.

CIPRES FILTR BRNO s.r.o. jako povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Podání oznámení učiňte elektronicky prostřednictvím tohoto odkazu: anonymne.online

Kód pro vstup zaměstnanců: 3nkdsfeb
Kód pro vstup externích spolupracovníků: x4lyenbb

Oznamovatel má možnost podání podnětu i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

Příslušné osoby:

Duchoňová Dagmar, duchonova@cipres.cz, 702 222 721
Koránová Bohuslava, koranova@cipres.cz