Odsávání tavících pecí | CIPRES FILTR BRNO

Odsávání tavících pecí

  • Odsávání indukčních tavících pecí
  • Odsávání plynových tavících pecí
  • Doporučená zařízení: CARM GH, rekuperátory

 

Kvalitní odsávání spalin tavících pecí

Při tavení kovů v pecích vznikají jednak plynné spaliny, které obsahují oxid uhličitý, vodní páru, dusík, zbylý kyslík, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxidy dusíku a spoustu dalších složek. Další významnou složkou zplodin jsou tuhé spaliny, které obsahují škváru, strusku a popílek. Pro obě tyto frakce, jak plynnou, tak i pevnou existují účinné filtrační metody včetně vhodně zvoleného filtračního zařízení, které zajistí udržení emisních hodnot pod legislativou danými hodnotami. Čištění spalin při tavení kovů v pecích je nedílnou součástí tohoto procesu.

Odsávání indukčních tavících pecí

Dnešní indukční pece jsou již z výroby vybaveny odklopným zákrytem, který je pro odsávání využíván ve dvou stavech. Při uzavřeném zákrytu dochází k tavbě. Odsávací výkon v tomto okamžiku udržujeme na minimálních hodnotách oproti stavu při otevřenému víku. Pro regulaci odsávacího výkonu používáme regulační klapky v odsávacím potrubí. Výkon ventilátoru regulujeme dle podtlaku v odsávacím potrubí pomocí frekvenčního měniče. Při otevřeném víku, systém spustí odsávání na maximální odsávací výkon. V tomto okamžiku je nutné unikající kouř odsát odklopeným zákrytem a omezit tak unikání kouře do prostoru haly. Indukční pece nezvyšují vlhkost odsávané vzdušniny, proto zvolené filtrační zařízení – CARM GH tepelně neizolujeme.

 

Odsávání plynových tavících pecí

Při odsávání pevných částic z plynových tavících pecí se vždy držíme požadavku provozních hodnot stanovených výrobcem pece. Funkce odsávacího systému totiž přímo ovlivňuje funkci tavící pece. Teplotu spalin na výstupu z pece, která dosahuje hodnot 300 °C až 400 °C musíme před filtrací ochladit na cca 120 až 150°C. Používáme řízené přisávání okolního vzduchu do odsávacího potrubí a tím regulujeme teplotu v odsávacím potrubí a celém vzduchotechnickém systému nebo systému rekuperace tepelné energie. Při rekuperaci do odsávacího systému vřadíme tepelný výměník, který řízeně odebere tepelnou energii spalinám. Získanou energii lze využít pro vytápění či předehřev vody. Spaliny z plynových pecí udržujeme na teplotě minimálně 90 °C a celý filtrační systém vybavujeme tepelnou izolací tak, aby spaliny ve filtračním systému nemohly kondenzovat.

 

Chytré řízení odsávacího systému ve slévárenských pecích

U aplikací odsávání tavících pecí je chytré řízení odsávacího systému podmínkou. Filtrační systém musí s vysokou přesností udržovat stanovený podtlak na hrdle odsávací pece. Musí být vybaven bezpečnostními prvky pro výpadek elektrické energie a tlakového vzduchu. Naše nejmodernější systémy zaznamenávají provozní data, která ukládají tak, aby bylo chování filtru CARM GH možné po čase vyhodnotit. Dnešní systémy vybavujeme GSM modulem pro možnost dálkového ovládání, kontroly a nastavení parametrů.

 

Náklady na výměnu filtračního média

Naše systémy navrhujeme a dodáváme tak abychom klienty nezatěžovali vysokými náklady na provoz filtračního systému. Využívají hladké filtrační rukávce z mikroporézní filtrační textilie. Filtrační rukávce neobsahují sklady, netrhají se a jsou velmi mechanicky odolné. Pro aplikace odprášení pecí deklarujeme životnost filtračního média minimálně 20 000 provozních hodin.

 

Proč zvolit odsávací a filtrační zařízení od CIPRES

Námi instalované technologie odsávání sami navrhujeme, instalujeme vlastními zaměstnanci s použitím vlastních výrobků. Za instalovanou technologii neseme 100% zodpovědnost. Vyhledáváme kvalitní, energeticky úsporná řešení odsávání a filtrace vzduchu. Prioritu dáváme nízkým provozním nákladům při dlouhé životnosti filtračního média.

 

Hledáte vhodné zařízení pro odsávání slévarenských tavících pecí? Kontaktujte nás.