Cyklonové odlučovače | CIPRES FILTR BRNO

CYKLONOVÉ ODLUČOVAČE

  • Primárně určené pro odloučení těžších nečistot ve dřevozpracujících provozech či pro odsávání kotlů na tuhá paliva
  • Odsávací výkon od 600 m3/h do 30 000 m3/h
  • Standardně vybavené rotačním podavačem a expanzní nádobou
  • Často využívané jako předodlučovač před filtračním zařízením

 

Cyklónové odlučovače

Cyklónové odlučovače pro separaci prachu jsou mechanické odlučovače prachových částic, které pro odloučení prachu využívají odstředivé síly působící na prachové částice unášené v odsávané vzdušnině. Směs vzduch s prachem vstupuje do cyklónového odlučovače ve vrchní části – do excentrického náběhu, který uvede tuto směs do rotace kolem osy cyklónu. Prachové částice vlivem odstředivé síly kloužou po vnitřní ploše tubusu cyklónového odlučovače a vlivem gravitace jsou unášeny směrem dolů k přírubě výsypu. Vzduch odchází ve vrchní části cyklónového odlučovače. Pro správnou funkci cyklónu je nutné zajistit tlakové oddělení výsypu odpadu od okolního prostředí, aby nedocházelo k ovlivňování proudění uvnitř cyklónu či úniku vzduchu skrz hrdlo výsypu.

 

Nejčastější aplikace cyklónu

Cyklónové odlučovače se s úspěchem využívají pro odlučování těžších nečistot z odsávané vzdušniny, které jsou odlučovány s vysokou účinností. Nejčastějším užitím cyklónového odlučovače jsou aplikace odsávání v pilnicích, kde odsávanou frakci tvoří mokré a těžké piliny. Cyklóny jsou rovněž používány jako předodlučovače před filtračním zařízením. Jejich předsazením před filtr dochází ke snížení zátěže filtrační jednotky a ke stabilnějším provozním podmínkám celého vzduchotechnického systému. Odlučovače prachu mají i specifické využití v aplikacích odprášení kotlů na tuhá paliva, kde slouží jako předodlučovače jisker a snižují tak možnost zahoření navazujícího filtračního zařízení, či ve dřevozpracujících provozech.

Cyklonový odlučovač

Výkonové parametry odlučovačů prachu

Cyklónové odlučovače jsou vyráběny ve výkonových řadách CF0 (600 m3/h) až CF14 (30 000 m3/h). Při požadavku na větší množství odsávané vzdušniny, jsou cyklonové odlučovače řazeny paralelně do sestavy multicyklónového odlučovače. Cyklónový odlučovač libovolného výkonového stupně přispívá ve vzduchotechnickém systému k nárůstu celkové tlakové ztráty systému o cca 1200 až 1500 Pa.

 

Regulace množství vzduchu při odsávání

V aplikacích s instalovaným cyklónovým odlučovačem lze regulovat odsávací výkon, ovšem je zapotřebí počítat se snižující se odlučivostí odlučovače. Snižující se odsávací výkon má za následek zpomalení rotace vzdušniny uvnitř odlučovače a tím snížení jeho účinnosti. Cyklónový odlučovač nejlépe pracuje při konstantním výkonovém zatížení.

 

Speciální provedení digestoří

U námi vyráběných odlučovačů nabízíme možnosti výroby z nerezové oceli, možnosti tepelného vyhřívání pláště a možnosti tepelné izolace pláště cyklónového odlučovače. Odlučovače jsou sestavovány z jednotlivých částí, spojovaných přírubami tak, aby bylo možné jednotlivé části po opotřebování abrazí jednoduše vyměnit. Možnost využití i jako předodlučovače.

 

Příslušenství cyklónových odlučovačů

Ke standardní sestavě cyklónového odlučovače patří i expanzní nádoba na výsypu materiálu, která má za úkol uklidnit rotující materiál před vstupem do navazujícího rotačního podavače, který celou sestavu tlakově uzavírá.

Uzavření výsypu odpadu z odlučovače má zásadní vliv na správnou funkci cyklónu. Rotační podavač nedovolí vyfukování či přisávání vzdušniny přes výpad materiálu a tím přispívá k vyváženosti celého vzduchotechnického systému.

Cyklónové odlučovače své využití naleznou zejména ve dřevozpracujících provozech a při odsávání kotlů na tuhá paliva.

 

S návrhem Vám rádi pomůžeme – kontaktujte nás.