Cyklonové odlučovače | CIPRES FILTR BRNO

CYKLONOVÉ ODLUČOVAČE

  • Primárně určené pro odloučení těžších nečistot ve dřevozpracujících provozech či pro odsávání kotlů na tuhá paliva
  • Odsávací výkon od 600 m3/h do 30 000 m3/h
  • Standardně vybavené rotačním podavačem a expanzní nádobou
  • Často využívané jako předodlučovač před filtračním zařízením

 

Cyklónové odlučovače

Cyklónové odlučovače prachu jsou mechanické odlučovače prachových částic, které pro odloučení prachu využívají odstředivé síly působící na prachové částice unášené v odsávané vzdušnině. Směs vzduch s prachem vstupuje do cyklónového odlučovače ve vrchní části – do excentrického náběhu, který uvede tuto směs do rotace kolem osy cyklónu. Prachové částice vlivem odstředivé síly kloužou po vnitřní ploše tubusu cyklónového odlučovače a vlivem gravitace jsou unášeny směrem dolů k přírubě výsypu. Vzduch odchází ve vrchní části cyklónového odlučovače. Pro správnou funkci cyklónu je nutné zajistit tlakové oddělení výsypu odpadu od okolního prostředí, aby nedocházelo k ovlivňování proudění uvnitř cyklónu či úniku vzduchu skrz hrdlo výsypu.

 

Nejčastější aplikace cyklónu

Cyklónové odlučovače se s úspěchem využívají pro odlučování těžších nečistot z odsávané vzdušniny, které jsou odlučovány s vysokou účinností. Nejčastějším užitím tvoří odsávání pilin a dřevního odpadu přes cyklon v pilnicích, kde odsávanou frakci tvoří mokré a těžké piliny, které jsou následně odfiltrovány pryč cyklonovým odlučovačem pilin. Cyklóny jsou rovněž používány jako předodlučovače před filtračním zařízením. Jejich předsazením před filtr dochází ke snížení zátěže filtrační jednotky a ke stabilnějším provozním podmínkám celého vzduchotechnického systému. Odlučovače prachu mají i specifické využití v aplikacích odprášení kotlů na tuhá paliva, kde slouží jako předodlučovače jisker a snižují tak možnost zahoření navazujícího filtračního zařízení, či ve dřevozpracujících provozech.

Cyklonový odlučovač

Výkonové parametry odlučovačů prachu

Cyklónové odlučovače jsou vyráběny ve výkonových řadách CF0 (600 m3/h) až CF14 (30 000 m3/h). Při požadavku na větší množství odsávané vzdušniny, jsou cyklonové odlučovače řazeny paralelně do sestavy multicyklónového odlučovače. Cyklónový odlučovač libovolného výkonového stupně přispívá ve vzduchotechnickém systému k nárůstu celkové tlakové ztráty systému o cca 1200 až 1500 Pa.

 

Regulace množství vzduchu při odsávání

V aplikacích s instalovaným cyklónovým odlučovačem pilin lze regulovat odsávací výkon, ovšem je zapotřebí počítat se snižující se odlučivostí odlučovače. Snižující se odsávací výkon má za následek zpomalení rotace vzdušniny uvnitř odlučovače a tím snížení jeho účinnosti. Cyklónový odlučovač nejlépe pracuje při konstantním výkonovém zatížení.

 

Speciální provedení digestoří

U námi vyráběných odlučovačů nabízíme možnosti výroby z nerezové oceli, možnosti tepelného vyhřívání pláště a možnosti tepelné izolace pláště cyklónového odlučovače. Odlučovače jsou sestavovány z jednotlivých částí, spojovaných přírubami tak, aby bylo možné jednotlivé části po opotřebování abrazí jednoduše vyměnit. Možnost využití i jako předodlučovače.

 

Příslušenství cyklónových odlučovačů

Ke standardní sestavě cyklónového odlučovače patří i expanzní nádoba na výsypu materiálu, která má za úkol uklidnit rotující materiál před vstupem do navazujícího rotačního podavače, který celou sestavu tlakově uzavírá.

Uzavření výsypu odpadu z odlučovače má zásadní vliv na správnou funkci cyklónu. Rotační podavač nedovolí vyfukování či přisávání vzdušniny přes výpad materiálu a tím přispívá k vyváženosti celého vzduchotechnického systému.

Cyklónové odlučovače své využití naleznou zejména ve dřevozpracujících provozech a při odsávání kotlů na tuhá paliva.

 

S návrhem Vám rádi pomůžeme – kontaktujte nás.