Reference | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | CIPRES FILTR BRNO

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Třinec / Česká republika

Třinecké železárny

Odprášení vykládací jámy uhlí a odprášení výklopníků 3 a 4 v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH

Společnost CIPRES FILTR BRNO, s.r.o. se ve sdružení s brněnskou firmou TENZA, a.s. pod názvem „TENZA – CIPRES“ se stala generálním dodavatelem projektů „Odprášení vykládací jámy uhlí“ a „Odprášení výklopníků 3 a 4“ pro investora TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Jedná se o významné zakázky, které se vedle dalších ekologických staveb realizovaných zadavatelem, budou významně podílet na pokračujícím trendu zlepšování životního prostředí a modernizaci prostředí, v němž dochází k průmyslové činnosti.

Odprášení výklopníků dopravyCelkový pohled na technologii odprášení výklopníků a dopravy a nakládky ocelárenské vsázky. Oba projekty v celkové hodnotě téměř 100 mil. Kč jsou projekty ekologickými, jejichž hlavním cílem je zlepšit hygienické podmínky práce obsluhy a výrazně omezit emise tuhých znečišťujících látek z technologických provozů do ovzduší. Řešením jsou dostatečně účinná filtrační zařízení, instalovaná při minimálních odstávkách provozu při splnění všech ostatních hygienických a bezpečnostních předpisů a provozních technických podmínek.
90 % uznatelných nákladů obou projektů pokryje dotace z Operačního fondu Životního prostředí, zbývající náklady hradí provozovatel ze svých prostředků. Obě zakázky budou podle harmonogramu ukončeny do února 2015.

Odprášení vyklápěcí jámyPředmětem zakázky „Odprášení výklopníků 3 a 4“ je realizace filtrační technologie v podobě nových samostatných filtračních jednotek pro jednotlivá pracoviště výklopníků a pracoviště dopravy a nakládky ocelárenské vsázky. V případě pracoviště výklopníků je filtrační jednotka situovaná na nové ocelové plošině vedle haly výklopníků. Doprava a nakládka ocelárenské vsázky řeší nakládání vsázky ze skládky rudiště do železničních vagónů. Odprášení tohoto provozu zajistí nová filtrační jednotka situovaná na nové ocelové plošině nad kolejemi.
Předmětem zakázky „Odprášení vykládací jámy uhlí“ je výstavba odprašovacího zařízení ve vykládacím prostoru nad roštem a pod stropem objektu vykládací jámy, dále vybudování odsávání násypky šesti bubnových podavačů zásobníků na sběrné pásy a výstavba odsávání výsypek sběrného pásu.
Cílem obou staveb je zlepšení hygienických podmínek pracovníků objednatele a také výrazné omezení znečišťování ovzduší provozem. Odprášení musí být provedeno zakrytováním zdrojů prašnosti, popřípadě vhodným situováním sacích nástavců u zdrojů prašnosti a odsáváním zaprášené vzdušiny.

Stav před realizací

Pracoviště výklopníků
Budova výklopníku č. 3 a 4 je halová stavba, kterou prochází technologická kolej vlečky. Uprostřed haly je pod kolejí násypka, do které se ze dvou stran klopí vagóny. Z násypky jde potom konglomerát pomocí pásů do třídírny. Hala je nyní otevřená ze dvou kratších stran, kudy prochází vlečková kolej. Je to ocelová stavba, část stěn tvoří režné zdivo z pálených cihel, v horní části pak zdivo nahrazuje opláštění z dřevěných prken. Odprášení výklopníků v současnosti zajišťuje nevyhovující odprašovací zařízení. Nakládka ocelárenské vsázky se provádí do vagónů na koleji přes násypku umístěnou na energomostu, a to bez odprášení. Tyto prostory jsou při vyklápění vagónů, resp. plnění vagónů zdrojem prašnosti, neboť prach volně uniká do okolí.

Pracoviště vykládací jámy uhlí
Uhlí pro výrobu koksu se na koksovnu přiváží v samovýsypných železničních vozech. Po složení se koks skladuje, mele, dávkuje a přepravuje pásovou dopravou na provozním středisku uhelné služby.
Složení uhlí ze samovýsypných vozů se provádí na vykládací jámě uhlí. Štítové stěny budovy jsou otevřené pro průjezd železničních vagónů, objektem procházejí dvě průběžné koleje a železniční vozy jsou potahovány potahovacím zařízením. Na každé koleji jsou dvě vykládací místa vybavena rošty 200 x 200 mm v úrovni kolejiště.
Vykládka se provádí obvykle na jednom ze dvou míst každé koleje. Pod úrovní terénu jsou čtyři zásobníky, každý o objemu dvou železničních vozů. Všechny zásobníky jsou vybaveny deskovými uzávěry a bubnovými podavači. Z přesýpací stanice je uhlí dopravováno do objektů krytých skládek uhlí nebo do objektu mlýnice uhlí. V současné době není vykládací jáma uhlí odprašována.

Emisní limity
Provozovatel se zavázal, že výstavbou nového odprášení dojde ke snížení emisního limitu tuhých znečišťujících látek na následující hodnoty:
Emisní limity pro odprášení vykládací jámy uhlí na výstupu za filtrem – max. 10 mg/m3 při odsávaném množství vzdušiny min. 22,2 m3ef/s (80 000 m3ef/hod).
Emisní limity pro odprášení výklopníků na výstupu za filtrem každého odprašovacího zařízení – max. 20 mg/m3, v celoročním průměru max. 10 mg/m3, při odsávaném množství vzdušiny odprašovacího zařízení výklopníků 3 a 4 min. 30,6 m3ef/s (110 000 m3ef/hod), resp. 3,3m3ef/s (12 000 m3ef/hod) u odprašovacího zařízení dopravy a nakládky ocelárenské vsázky.

Rozsah výstavby
Celá výstavba investičního celku odprášení výklopníků v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH v hodnotě 47,5 milionů korun nesestává jen ze samotné technologie odprášení výklopníků 3 a 4, ale také z kompletní stavební části tvořené mikropiloty, ocelové konstrukce nad stávajícími kolejemi, rekonstrukce obvodového pláště budovy výklopníků, instalace rychloběžných automatických vrat pro zamezení vzniku průvanového efektu a řešení dopravy a nakládky ocelárenské vsázky včetně systému dalšího samostatného odprášení, zahrnující také dodávku zařízení pro automatický posun vagónů.

Projekt odprášení vykládací jámy je svojí hodnotou 51,3 milionů korun stavbou filtrační technologie s obdobnou kapacitou jako u projektu odprášení výklopníků. Obtížnější je však správné zvládnutí návrhu technologie, neboť odsávaný prach je explozní a vnitřní prostory odsávacího potrubí a tkaninového filtru jsou stanoveny jako BE3N1 – prostory s vysokým nebezpečím výbuchu hořlavých prachů. Klasifikace nebezpečných prostorů dle ČSN EN 60079-10-2 – zóna 20.

Obě dvě zakázky se realizačně překrývají, neboť se musí předat objednateli do zkušebního provozu v  lednu 2015. Překryv zakázek má za následek vedle zvýšeného tlaku na manažery stavby i dopad na výrobní kapacity dodavatele technologie, který musí obě dodávky filtrační technologie expedovat na stavbu s minimálním odstupem.

Popis filtračních zařízení

Odprášení výklopníků
Filtr pro odprášení výklopníků 3 a 4 je situován na nové ocelové plošině vedle haly výklopníků 3 a 4 ve výšce cca 6,5 m. Filtr je látkový, podtlakový, skříňové konstrukce, usazený na nové nosné ocelové konstrukci. Vstup znečištěné vzdušiny je proveden v horní části skříně, Odprášení výklopníků výstup přefiltrovaného vzduchu bude ve spodní části „čisté strany“ filtračního zařízení, což zajišťuje usměrněné proudění filtračním zařízením v orientaci shora – dolů. Je tak eliminována možnost držení odprašků ve vznosu, z čehož plyne dosažení nižší provozní tlakové ztráty filtračního média.
Jeho regenerace je prováděna systémem JET – tlakovým vzduchem. Řídí ji časovací jednotka s možností spouštění podle tlakové ztráty filtru. Výsypka filtru je spolu se šnekovým dopravníkem opatřena elektrickým vytápěním a obě části tepelně izoluje minerální vlna a kryje hliníkový plech.
Odprašky jsou ze žlabové výsypky vynášeny šnekovým dopravníkem. Jako tlakový uzávěr je uvažována pneumaticky poháněná dvojklapka. Od ní jsou odprašky svedeny potrubním skluzem do bikranové nádoby uložené na zemi. Nádoba s odprašky bude odvážena nákladními automobily na zabezpečenou homogenizační skládku.

Dopravu odsávané vzdušiny zajišťuje radiální vysokotlaký ventilátor, pružně uložený a umístěný na stejné ocelové konstrukci jako látkový filtr. Ventilátor je umístěn mezi zvukoizolační stěny s vnitřní absorpcí. V sání a výtlaku jsou tlumící vložky, rozběh ventilátoru je řešen pomocí frekvenčního měniče.

Filtr: 2x CARM GH 15/4/(9)8/17 ODL Š
Parametr Jednotka Hodnota
Množství odsávaného vzduchu m3ef/hod 110 000
Příkon ventilátoru kW 250
Filtrační plocha m2 1680
Počet filtračních elementů ks 960 × 1,75 m2
Počet filtračních komor ks 8
Filtrační rychlost m3/m2/min 1,09
Garantovaný zbytkový úlet mg/Nm3 1 – 5 max 10
Předpoklad množství zachyceného prachu t/h 0,2 – 0,6
Konstrukční teplota °C -30 až +30
Technická úroveň nabízené technologie dle standardů BAT

Pro odprášení násypky, výsypky a plnící hubice je navržen látkový filtr, který je umístěn na nové ocelové konstrukci pro dopravní pás. Zdroje prachu jsou potrubím propojeny se vstupem do filtru. Vyčištěná vzdušina je potrubím odvedena do sání ventilátoru, který je umístěn na zemi vedle lávkového mostu na betonovém základu. Výfuk vyčištěného vzduchu je proveden svislým výfukovým potrubím kotveným k lávkovému mostu, vyústěným do volného ovzduší nad úrovní lávkového mostu.
Odprašky zachycené filtrem jsou z výsypky odváděny přes uzávěr na zakrytý dopravní pás. Výsypka látkového filtru, vyhřívaná elektrickými topnými tělesy, je tepelně izolována tepelnou izolací z minerální vlny krytou hliníkovým plechem.

Odprášení dopravy
Filtr: CARM GH 10/2/(7)6/17/ODL; F36 SD
Parametr Jednotka Hodnota
Množství odsávaného vzduchu m3ef/hod 12 000
Příkon ventilátoru max. kW 22
Filtrační plocha m2 210
Počet filtračních elementů ks 120 × 1,75 m2
Počet filtračních komor ks 1
Filtrační rychlost Nm3/m2/min 0.95
Garantovaný zbytkový úlet mg/Nm3 1 – 5 max 10
Technická úroveň nabízené technologie dle standardů BAT

Odprášení vykládací jámy uhlí
Hlavní součástí odprašovacího zařízení je tkaninový filtr s ventilátorem. Tato zařízení jsou situována na nové ocelové konstrukci za budovou vykládací jámy uhlí nad kolejemi č. 1940 a 1921. Umístění je voleno tak, aby trasy odsávacích potrubí byly co nejkratší. Ve výšce 7 metrů nad terénem bude zřízena železobetonová plošina pro přístup k zařízení.Odprášení vykládací jámy
Místa odsávání jsou zakrytována a vybavena odsávacími nástavci napojenými na odsávací potrubí s regulačními elementy pro vyregulování jednotlivých větví. Trasy potrubí jsou vedeny optimálně – co nejkratší cestou s maximálním využitím stávajících konstrukcí.
Dopravu odsávané vzdušniny zajišťuje radiální vysokotlaký ventilátor, pružně uložený a umístěný na stejné ocelové konstrukci jako látkový filtr.

Výduchové potrubí pro odvod přefiltrované vzdušniny je napojeno na výtlak ventilátoru a ukončeno výduchovou hlavicí. Pro snížení emisí hluku budou ve výduchovém potrubí nainstalovány tlumiče hluku.
Odsun odprašků od filtru je řešen skluzem přes výsypný rošt do zásobníku. Před výsypem do zásobníku jsou odprašky uvedeny do bezprašného stavu zvlhčením v míchacím šneku.
Celý prostor pod výsypkou filtračního zařízení je oplechován S tepelnou izolací a temperován na teplotu +5°C. Pro zamezení šíření hluku od odtahového ventilátoru je navržena ochranná protihluková stěna.

Filtr: 7x CARM GH 15/1/(8)7/17 ODL OSEX 3M 2xŠ 1xRP1 50/20-8
Parametr Jednotka Hodnota
Množství odsávaného vzduchu m3ef/hod 80 000
Příkon ventilátoru max. kW 160
Filtrační plocha m2 1286
Počet filtračních elementů ks 735 × 1,75 m2
Počet filtračních komor ks 7
Filtrační rychlost m3/m2/min 1,03
Garantovaný zbytkový úlet mg/Nm3 1 – 5 max 10
Konstrukční teplota °C -30 až +30
Technická úroveň nabízené technologie   dle standardů BAT

 

CIPRES FILTR BRNO s.r.o.

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE: